PODATEK DOCHODOWY

 1. Prawa i obowiązki podatników prowadzących działalność gospodarczą

 2. Zmiany w podatkach dochodowych dotyczące leasingu

 3. Skala podatkowa oraz koszty uzyskania przychodu 2013

 4. Ważne limity w podatku dochodowym na 2015 rok

 5. Ważne limity w podatku dochodowym na 2014 rok

 6. Limity ulg i odliczeń na rok 2013

 7. Ważne terminy

 8. Formularze podatkowe obowiązujące w roku 2013

 9. E-deklaracje

 10. Ulga rehabilitacyjna

 11. Metody rozliczeń rocznych

 12. 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP)

 13. Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok

 14. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

 15. Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawa

 16. Formy opodatkowania

 17. Informator PIT

 18. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych

 19. Amortyzacja podatkowa

 20. Opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

 21. Akty prawne

 22. Archiwum

   PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Prawa i obowiązki podatników prowadzących działalność gospodarczą.

 więcej >>

   ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH DOTYCZĄCE LEASINGU

 Zmiany w podatkach dochodowych dotyczące leasingu

 więcej >>

   SKALA PODATKOWA ORAZ KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 2013

Skala podatkowa na 2013 rok

 Skala podatkowa na 2013 rok kształtuje się zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych następująco:

Podstawa obliczenia

podatku w złotych

 

Podatek

ponad

do

 

 

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

 

85.528

 

14.839 zł 02 gr  + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

K Kwota zmniejszająca podatek wynikająca ze skali podatkowej wynosi miesięcznie 46 zł 3 33 gr.

 Kwota zmniejszająca podatek wynikająca ze skali podatkowej wynosi rocznie 556 zł 02 gr.

 Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku wynosi: 3.091 zł.

 

 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 2013 r.

 

Koszty uzyskania przychodu na 2013 rok wynoszą zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

Z jednego stosunku pracy

Miesięcznie

111 zł 25 gr

Rocznie

1.335 zł

Z kilku stosunków pracy

Nie może przekroczyć rocznie

2.002 zł 05 gr

Z jednego stosunku pracy dla

dojeżdżających

Miesięcznie

139 zł 06 gr

Rocznie

1.668 zł 72 gr

Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających

Nie może przekroczyć rocznie

2.502 zł 56 gr

 Źródło: www.mf.gov.pl

wstecz >> 

   WAŻNE LIMITY W PODATKU DOCHODOWYM NA 2015 ROK

Rodzaj limitu

Wartość w EURO

Wartość w PLN

Górny limit przychodów za rok  2014 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2015r. *

150 000,00 euro

626 880,00 zł

Górny limit przychodów za rok 2014 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2015 r.*

25 000,00 euro

104 480,00 zł

Górny limit przychodów za rok 2014 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, rozliczenie kwartalne) w 2015 r.**

1 200 000,00 euro

5 015 000,00 zł

Dolny limit przychodów za rok 2014 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r. *

1 200 000,00 euro

5 010 600,00 zł

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w roku  2015**

50 000,00 euro

209 000,00 zł

* - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 01 października 2014 r. (1 euro = 4,1792 zł),

**  - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2014 r. (1 euro = 4,1755 zł).

Mały podatnik VAT

Wartość sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyła w 2014r.
1.200.000 euro

5.015.000 zł

 

- według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 01 października 2014 r. (1 euro = 4,1792 zł)

 

Mały podatnik VAT - pośrednik

Kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi wraz z podatkiem VAT nie przekroczyła w 2014r.
45.000 euro

188.000 zł

 

- według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 01 października 2014 r. (1 euro = 4,1792 zł)

 

 wstecz >>

   WAŻNE LIMITY W PODATKU DOCHODOWYM NA 2014 ROK

   Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że od 1 stycznia 2014 będą obowiązywać nowe limity podatkowe   dotyczące podatników prowadzących działalność gospodarczą. Związane jest to ze średnim kursem Euro ogłoszonym  przez NBP na dzień 30 września i 1 października 2013 roku. 

Rodzaj limitu

Wartość w EURO

Wartość w PLN

1. Górny limit przychodów za rok  2013 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2014r. *

 

150 000,00 euro

 

633.450,00 zł

2. Górny limit przychodów za rok 2013 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2014 r.*

 

25 000,00 euro

 

105.575,00 zł

3. Górny limit przychodów za rok 2013 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, rozliczenie kwartalne) w 2014 r.***

 

1 200 000,00 euro

 

5.068.000,00 zł

4. Dolny limit przychodów za rok 2013 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r. *

1 200 000,00 euro

5.059.560,00 zł

5. Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w roku  2014**

50 000,00 euro

211.000,00 zł

* - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 01 października 2013 r. (1 euro = 4,2230 zł),

** - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2013 r. (1 euro = 4,2163 zł),

*** - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2013 r. W zaokrągleniu do 1.000,00zł (1 euro = 4,2230 zł), obowiązujący również w dniu 30 września 2012 roku.

Uwaga:
Przekroczenie limitów przychodów podanych w pkt 1,2 i 3 powoduje utratę prawa do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, utratę statusu małego podatnika.

 wstecz >>

   LIMITY ULG I ODLICZEŃ NA 2013 ROK

Limity ulg i odliczeń na 2013 rok, które będziemy stosować w zeznaniach składanych w 2014 roku - czytaj więcej.

 wstecz >>

   WAŻNE TERMINY

  Ważne terminy - zaliczki: 

1.

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej lub osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze - wpłata zaliczki na podatek dochodowy /zasady ogólne/ - do do dnia 20 każdego miesiąca - za miesiąc poprzedni. Podatnik nie wpłaca zaliczki za grudzień, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty (tj. do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego) złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.

2.

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% stawką na zasadach określonych w art. 30c, art. 9A ust. 7 ustawy PIT wpłata zaliczki na podatek dochodowy /podatek liniowy/ - do dnia 20 każdego miesiąca - za miesiąc poprzedni. Podatnik nie wpłaca zaliczki za grudzień, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty (tj. do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego) złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych wart. 45.

3.

Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania.

4.

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (część XII tabeli) opodatkowani w formie karty podatkowej - wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej - do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego.

5.

Osoby duchowne opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych. - wpłata ryczałtu od przychodów osób duchownych - do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, a za czwarty kwartał – do dnia 28 grudnia roku podatkowego.

 
   Ważne terminy - rozliczenia roczne:
 

1.

Osoby fizyczne opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - zeznanie PIT-28 - do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

2.

Osoby fizyczne opodatkowane w formie karty podatkowej -  deklaracja PIT-16A - do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

3.

Osoby duchowne osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych -deklaracja PIT-19A  - do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

4.

Podatnik obliczający podatek dochodowy według skali podatkowej - zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – PIT-36 lub PIT-37 - do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

5.

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% stawką - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-36L - do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

6.

Podatnik  uzyskujący dochody z kapitałów pieniężnych - zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-38 - do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

7.

Podatnik, który uzyskał dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008r., określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8, ustawy PIT. tj.

 • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 • prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-39, w tym także dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT - do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.


Pozostałe terminy w formie kalendarza podatnika i płatnika dostępne na stronie:
http://www.mf.gov.pl

Źródło: www.mf.gov.pl

   FORMULARZE PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2013

     Aktualne formularze podatkowe znajdą Państwo TUTAJ.

wstecz >>

   E-DEKLARACJE

  Naczelnik Urzędu skarbowego w Krotoszynie informuje, że podobnie jak w roku ubiegłym za 2012 rok istnieje możliwość elektronicznego przesyłania rozliczeń rocznych.
 
 Przed wypełnieniem i przesłaniem drogą elektroniczną rozliczenia rocznego za 2012 rok należy zapoznać się z:

 • instrukcją wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania deklaracji PIT-16A, PIT-19A zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wniosku PIT-16 w roku 2011 oraz podpisywania ich podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu i przesyłania do systemu e-Deklaracje

 • instrukcją aplikacji e-Deklaracje Desktop.

Szczegółowe informacje na temat wypełniania druków, wymagań sprzętowych, formularze oraz instrukcje i niezbędne procedury wymagane do elektronicznego przesyłania zeznań rocznych można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl

 

Zachęcamy do korzystania z tej formy rozliczeń       

wstecz >>

   WAŻNE PRZY ODLICZANIU ULGI REHABILITACYJNEJ

   Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Może to być faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, ile oraz za co zapłacił. Jedynie w przypadku wydatków limitowanych związanych z:

1) opłaceniem przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

2) utrzymaniem psa asystującego przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa,

3) używaniem samochodu osobowego w związku z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa albo niepełnosprawnego dziecka, które nie ukończyło 16. roku życia, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenie prawa do odliczenia, w szczególności:

• wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika,

• okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego,

• okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

UWAGA!

Podstawą skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest poniesienie wydatku przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę. Poniesiony wydatek musi być wydatkiem, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz dotyczyć osoby niepełnosprawnej. Samo posiadanie statusu emeryta lub rencisty jest niewystarczające do dokonania odliczenia. Organ podatkowy ma prawo sprawdzić poprawność dokonanych odliczeń. Brak ustawowego wymogu dokumentowania wysokości określonych wydatków fakturą, rachunkiem lub innym dokumentem, nie pozbawia urzędu skarbowego prawa do zwrócenia się do osoby, która skorzystała z odliczenia o wykazanie, że dany wydatek został przez nią faktycznie poniesiony, oraz że spełnia pozostałe warunki do zastosowania odliczenia. Powyższych czynności organ podatkowy dokonuje w ramach czynności sprawdzających lub w toku prowadzonego postępowania podatkowego. Jeśli skorzystałeś z odliczenia, a po złożeniu zeznania rocznego zorientujesz się, że nie posiadasz dowodów potwierdzających prawo do ulgi, powinieneś jak najszybciej złożyć korektę zeznania podatkowego.

Źródło: www.mf.gov.pl

wstecz >>

   METODY ROZLICZEŃ ROCZNYCH

   Wyboru sposobu opodatkowania podatnicy dokonują w poz. 6, 7 i 8 /w przypadku PIT-36 i PIT-37/ poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu oraz złożenie podpisu(ów) w części K /dla PIT-37/ i części S /dla PIT-36/. Przed zaznaczeniem odpowiednich kwadratów oraz przed podpisaniem zeznania, należy zapoznać się z warunkami, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z wybranego sposobu opodatkowania

1.

Rozliczenie indywidualne

 

Podatnicy rozliczający się indywidualnie wykazują w formularzach podatkowych własne dochody osiągnięte w roku podatkowym wykazując wszystkie dochody do których ma zastosowanie art.  45  ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

2.

Rozliczenie łącznie z małżonkiem

 

Z wnioskiem o łączne opodatkowanie dochodów, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy,  mogą wystąpić małżonkowie:

 • podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy,

 • pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,

 • między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa,

 • jeżeli do żadnego z nich w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy:

 1. - art. 30c ustawy (dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku), 

 2. - ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

 3. - ustawy o podatku tonażowym,

 • którzy wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków złożyli nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy.

3.

Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej dzieci

 

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. 

Z wnioskiem o obliczenie podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci może wystąpić osoba podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, jeżeli w roku podatkowym łącznie spełniała warunki określone w art. 6 ust. 4, 5, 8-10 ustawy, tj.:

Samotnie wychowywała dzieci:

 • małoletnie,

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

 • do ukończenia 25 roku  życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem renty rodzinnej,

Ani do tej osoby, ani do jej dziecka w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy:

 • art. 30c ustawy (dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku),

 • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • ustawy o podatku tonażowym,

 

Wniosek o opodatkowanie dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci został przez tę osobę złożony nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy.

 

Więcej w objaśnieniach do formularzy rozliczeń rocznych za 2012 rok, lub pod adresami:

 

http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1481714/Brosz-PIT-36-2012.pdf

 

http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1481714/Brosz-PIT-37-2012.pdf

wstecz >>

  1% PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

   Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają prawo do przekazania 1% podatku od swoich dochodów na konto wybranej OPP.
   Spełnione muszą zostać 4 podstawowe warunki:

1.

Należy złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe w ustawowym terminie.

 • do 31 stycznia 2011 r. PIT-28,

 • do 2 maja 2011 r.: PIT-36 ; PIT-36L ; PIT-37 ; PIT-38 ; PIT-39,

2.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby przekazać 1% podatku na rzecz OPP, podatek należy zapłacić w ustawowym terminie właściwym dla poszczególnych rozliczeń.

3.

Trzeba wybrać OPP z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku. Wykaz ten prowadzi Minister Pracy i Polityki Społecznej. Ma on formę elektroniczną i od 15 grudnia 2010 r. jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mpips.gov.pl.

4.

W formularzach zeznań podatkowych znajduje się część pt. „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. Podanie w nim numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej organizacji oraz kwoty do przekazania na jej rzecz, będzie równoznaczne ze złożeniem ww. wniosku. Na tej podstawie naczelnik urzędu skarbowego przekaże pieniądze wybranej przez podatnika OPP. Przekazanie środków nastąpi na rachunek bankowy podany przez OPP i zamieszczony w wykazie prowadzonym przez MPiPS.

   Informacje dodatkowe

1.

W rozliczeniu rocznym podatnik może wskazać tylko 1 Organizację Pożytku Publicznego dla której chce przekazać 1% swojego podatku.

2.

W składanym zeznaniu podatkowym (odpowiednio w jego korekcie) podatnik może dodatkowo podać informacje, które mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez OPP, tzw. cel szczegółowy.

3.

W składanym zeznaniu podatkowym (odpowiednio w jego korekcie) można ponadto wyrazić zgodę, aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał OPP dane osobowe i adresowe składających zeznanie, a także wysokość podanej we wniosku kwoty.

4.

1% mogą przekazać również emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A. Wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),

 • Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fi zyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),

 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Źródło: www.mf.gov.pl

 

wstecz >>

 ZWROT NADPŁATY PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2012

Ustawa Ordynacja podatkowa przewiduje w art.77b § 1 zwrot nadpłaty w jednej z dwóch form:
• na wskazany rachunek bankowy podatnika obowiązanego do posiadania rachunku bankowego,
• w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, chyba, że zażąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

Zwrot nadpłaty w gotówce urząd skarbowy może realizować zarówno w formie przekazu pocztowego jak również wypłaty w kasie banku (dla Urzędu Skarbowego w Krotoszynie jest to Bank Spółdzielczy – ul. Piastowska 14).

Podatnik, który nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego, ma prawo dokonać wyboru formy zwrotu nadpłaconego podatku między bezgotówkową a gotówkową.

Przed dokonaniem zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy, podatnik ma możliwość wskazać zarówno pisemnie jak i ustnie wybraną przez siebie formę zwrotu.

Podatnik dokonując wyboru formy zwrotu nadpłaconego podatku musi pamiętać o tym, iż:
 • w przypadku zwrotu dokonanego za pośrednictwem poczty - przekazu pocztowego, kosztami obciążany jest podatnik (pomniejszeniu ulega wartość nadpłaty),
 • w przypadku zwrotu na rachunek bankowy, podatnik musi wskazać lub zaktualizować w zgłoszeniu ZAP-3 /dla osób nie prowadzących działalności/ lub CEIDG /dla osób prowadzących działalność gospodarczą/ - numer osobistego rachunku bankowego,
 • w przypadku zwrotu w banku podatnik powinien pamiętać o konieczności osobistego stawienia się w wyznaczonym przez urząd miejscu i czasie odbioru nadpłaty.

W sytuacji gdy podatnik nie wskaże wybranej formy zwrotu nadpłaconego podatku, nie złoży formularza ZAP-3 lub CEIDG zawierającego numer rachunku bankowego, wówczas, urząd skarbowy nadpłatę przekazuje za pośrednictwem Poczty Polskiej czyli przekazem pocztowym. Koszty ponosi podatnik.


Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z zeznań rocznych za 2012 rok po skorygowaniu błędów przez podatników.


Zgodnie z art. 77 § 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa w przypadku skorygowania deklaracji przez podatnika - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej skorygowania.

Powyższy zapis wskazuje na to, że podatnicy poprawiający błędy w rozliczeniu rocznym muszą być świadomi zmiany terminu zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym, który przesuwa się do 3 miesięcy od dnia poprawienia zeznania rocznego.

wstecz >>

   OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

   Podatek dochodowy od osób fizycznych podatnicy są zobowiązani płacić w przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

   Na skutek dwóch zmian przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasady rozliczenia, wysokość opodatkowania i możliwość skorzystania z ulg podatkowych przy odpłatnym zbyciu nieruchomości i praw majątkowych zależą od daty nabycia (wybudowania) zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego. Pierwsza zmiana weszła w życie 1 stycznia 2007 r., druga obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.

   Pomocna w takim przypadku będzie tabela:

Data nabycia (wybudowania) zbywanych odpłatnie nieruchomości i praw majątkowych do końca 2006 r. w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. od 1 stycznia 2009 r.
Do opodatkowania przychód dochód (przychód — koszty) dochód (przychód — koszty)
Podatek 10% przychodu 19% dochodu 19% dochodu
Ulgi i zwolnienia - tzw. ulga mieszkaniowa - zwolnienie przychodu, jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny tzw. ulga meldunkowa tzw. ulga mieszkaniowa (nowa

   Przykłady i sposoby wyliczenia podatku dla poszczególnych przypadków – więcej: Broszura Ministerstwa Finansów

http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/zbycie_nieruch_2011_www.pdf

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

   Źródło: www.mf.gov.pl

wstecz >>

   OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWA

   Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT) wymienia jako odrębne źródło przychodów: najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

NAJEM
   Zawierając umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

DZIERŻAWA
   Zawierając umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz może być płacony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

   Przychodem z tego źródła jest co do zasady umówiony czynsz, jaki płaci najemca (dzierżawca) z tytułu najmu (dzierżawy). Najczęściej są to pieniądze, ale zapłata może nastąpić również w naturze.
   Do przychodu nie zalicza się natomiast ponoszonych przez najemcę wydatków (opłat) związanych z przedmiotem najmu (np. opłaty związane z lokalem takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, abonament za istniejące w tym lokalu media oraz inne opłaty ustalane ryczałtowo, jak również opłaty za rozmowy telefoniczne przeprowadzane z aparatu zainstalowanego w wynajmowanym lokalu, wodę, energię elektryczną oraz gaz, które nie są ustalane w sposób ryczałtowy), gdy z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

   Dochody (przychody) te można opodatkować na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zwanym dalej ryczałtem.

ZASADY OGÓLNE

   Jest to podstawowa forma opodatkowania. Aby ustalić dochód, trzeba od otrzymanych faktycznie przychodów z najmu, dzierżawy odjąć koszty (wydatki) z nim związane (np. koszty remontów lokalu, ubezpieczenie lokalu). Ważne jest by wydatki były ponoszone przez podatnika, a nie przez np. najemcę. Jeśli np. z umowy najmu wynika, że najemca będzie opłacał czynsz należny spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, to kwota tego czynszu nie będzie ani przychodem, ani też kosztem uzyskania przychodu z najmu.
   Od tak ustalonego dochodu podatnik płaci podatek PIT według progresywnej skali podatkowej.
   Rozliczając się na zasadach ogólnych podatnik jest obowiązany samodzielnie obliczać miesięczną zaliczkę na podatek i wpłacać ją do urzędu skarbowego. Zaliczki miesięczne, za okres od stycznia do listopada, uiszcza się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego.

RYCZAŁT

   Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. Warunkiem opodatkowania dochodów z najmu, dzierżawy ryczałtem, jest złożenie oświadczenia o wyborze tej formy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Na wybór formy opodatkowania podatnik ma czas:

 • do 20 stycznia roku podatkowego, lub

 • jeżeli rozpoczyna najem, dzierżawę w trakcie roku podatkowego - nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód z najmu, dzierżawy, albo do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego.

   Kwota podatku należnego zależy od wielkości przychodu, a nie jak to ma miejsce w przypadku zasad ogólnych od dochodu. Podatek płacony jest od faktycznie otrzymanych przychodów, których nie można pomniejszyć o żadne koszty uzyskania przychodu.
   Przy opodatkowaniu przychodów z najmu, dzierżawy obowiązuje jedna stawka ryczałtu, tj. 8,5 %. Ryczałt oblicza się samodzielnie i wpłaca co miesiąc (lub co kwartał przy spełnieniu określonych warunków) do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania.
   Ważne: jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to uzyskane dochody (przychody) z najmu lub dzierżawy rzeczy należących do wspólnego majątku mogą być opodatkowane przez jednego z małżonków. Aby podatek PIT mógł rozliczać jeden z małżonków, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie i wskazać, który z małżonków będzie odprowadzał w całości podatek z tytułu uzyskanego całego dochodu (przychodu) z najmu lub dzierżawy.

   więcej: http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulotka-najem_dzierzawa_2011_www.pdf

Źródło: www.mf.gov.pl

 

wstecz >>

   FORMY OPODATKOWANIA

   Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem osiągniętych z tego tytułu dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyróżniamy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym:

1.

Ogólne zasady przy zastosowaniu skali podatkowej

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek

ponad do
  85 528,00 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528,00   14 839 zł 02 gr  + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

2.

Podatek liniowy według jednolitej 19% stawki podatku

 

19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika; dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30c ustawy.

3.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób fizycznych.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili w poprzednim roku, jeżeli uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150.000 euro (na rok 2011 kwota 591.975 zł).

 

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

 

 • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,

 • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,

 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,

 • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

 

Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.   Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania obowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, do prowadzenia ewidencji wyposażenia, a także wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

4.

Karta podatkowa

 

Opodatkowanie w formie karty podatkowej następuje na wniosek podatnika wyrażony w złożonej deklaracji PIT 16 i ma zastosowanie do podatników, których działalność nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej za dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego – przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.   Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Ich wysokość uzależniona jest m.in. od:

 
 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,

 • liczby zatrudnionych pracowników,

 • liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy.
Podatnik dokonuje wpłaty tego podatku co miesiąc – do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego w wysokości ustalonej w decyzji urzędu skarbowego.
W pierwszej kolejności podatek ulega obniżeniu o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

więcej:

http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/wybor_opodat_2011_www.pdf

Źródło: www.mf.gov.pl

wstecz >>

   INFORMATOR PIT

   Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r.  poz. 361 ze zm.),

 • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Zakres podstawowy

   Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana dalej „ustawą”, reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne. Poza zakresem tej ustawy pozostają przychody:

 • z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,

 • z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,

 • podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn,

 • wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,

 • z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich,

 • armatora opodatkowane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353 ze zm.),

 • ze świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską.

Podmiot opodatkowania

   Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy. Zasady i sposób opodatkowania, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy mają zastosowanie także do małżonków, z których jeden ma w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, a drugi ma miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo w Konfederacji Szwajcarskiej, lub też każde z małżonków ma miejsce zamieszkania w tych krajach, pod warunkiem, że małżonkowie osiągną w Polsce przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu uzyskanego w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Łączne opodatkowanie dochodów małżonków jest także możliwe po śmierci jednego z nich, zgodnie z postanowieniami art. 6a ustawy.
   Co do zasady, małżonkowie nie mogą się wspólnie opodatkować, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, lub przepisy art. 30c ustawy (19% podatek płacony przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą albo działy specjalne produkcji rolnej, gdy dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg) lub przepisy ustawy o podatku tonażowym.
   Jednakże, jeżeli jeden z małżonków (małżonkowie) od przychodów z tytułu umów najmu lub innych umów o podobnym charakterze opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie nie korzysta (nie korzystają) z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c ustawy albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo w ustawie o podatku tonażowym – może opodatkować się wspólnie z małżonkiem.
   Na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskanych dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

   Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: 

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

   Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).
   Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,

 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,

 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Przedmiot opodatkowania

   Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
   Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Źródła przychodów

   Źródłami przychodów są:
 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,

 • działalność wykonywana osobiście,

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,

 • działy specjalne produkcji rolnej,

 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w lit.a)-c) następnego punktu,

 • odpłatne zbycie (z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 10 ust. 2 ustawy):

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

 4. innych rzeczy,

   jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane: w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit.a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany

 • inne źródła.

Przychody

   Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Od tej generalnej zasady ustawa przewiduje kilka wyjątków. Dotyczą one pojęcia przychodów z następujących źródeł przychodów:

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • z działów specjalnych produkcji rolnej,

 • z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 ustawy, w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych,

 • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy,

 • nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Pobór podatku

Kwestię tę reguluje rozdział 7 ustawy. Podatek dochodowy od osób fizycznych może być:

 • potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek (np. od dochodów ze stosunku pracy) lub podatku zryczałtowanego (np. od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych),

 • uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działaność gospodarczą, w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (mali i rozpoczynający działalność), przy czym podatnicy mogą wybrać uproszczoną formę opłacania zaliczek, na podst. danych za poprzedni rok lub lata podatkowe (art. 44 ust. 6b-6i ustawy),

 • uiszczany przez podatnika przy rozliczeniu rocznym (np. od alimentów).

Zeznania podatkowe

   Ustawa przewiduje (art. 45), iż po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego (zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy) - podatnicy podatku dochodowego są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Źródło: www.mf.gov.pl

wstecz >>

  OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

   Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się w przypadku uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych. Zaliczamy do nich w szczególności przychody (dochody) z:

 • odsetek od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

 • odsetek i dyskonta od obligacji,

 • tytułu udziału w funduszach kapitałowych,

 • dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną,

— opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%; w przypadku uzyskania ich na terytorium Polski podatek pobierany jest przez płatnika, oraz dochody z:

 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych,

 • z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych,

— które musimy sami wykazać w zeznaniu PIT-38 i opodatkować według 19% stawki podatku.

   Katalog przychodów zaliczanych do źródła „kapitały pieniężne” zawarty jest w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

wstecz >>

   AMORTYZACJA PODATKOWA

   Amortyzacja to pieniężny wyraz stopniowego zużywania się trwałych składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, wynajmowanych i dzierżawionych. Jest elementem kosztów uzyskania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
   Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych:

 • budowli, budynków oraz lokali będących odrębną własnością,,

 • maszyn, urządzeń i środków transportu,

innych przedmiotów, — gdy wymienione składniki majątku spełniają równocześnie następujące warunki:

 • stanowią własność lub współwłasność podatnika,

 • przewidywany przez podatnika okres ich używania jest dłuższy niż rok,

 • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,

 • wykorzystywane są przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

   Amortyzacji podatkowej, niezależnie od przewidywanego okresu używania, podlegają również zaliczane do środków trwałych:

 • przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „inwestycjami w obcych środkach trwałych”,

 • budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,

 • składniki majątku, wymienione wyżej (budowle, budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty), niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy leasingu, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników — jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz

 • tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie „statki” o symbolu 35.11, zaliczone do branży 1051- 1053 Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW) Głównego Urzędu Statystycznego. Od 1 stycznia 2011 r. tabor transportu morskiego w budowie został sklasyfikowany w grupowaniu 30.11 PKWiU z 2008 r.

   Amortyzacji podatkowej podlegają również nabyte przez podatnika wartości niematerialne i prawne:

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

 • licencje,

 • prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),

 • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),

— jeżeli wymienione wartości niematerialne i prawne spełniają równocześnie następujące warunki:

 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu ich przyjęcia do używania,

 • przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok,

 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

   Amortyzacji podatkowej, niezależnie od przewidywanego okresu używania, podlegają również:

 • wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze: kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający,

 • koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz

 2. techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz

 3. z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii,

 • składniki majątku (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej — know-how), niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy leasingu, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartości jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

Składniki majątku niepodlegające amortyzacji

   Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych od:

 • gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów,

 • budynków (lokali) mieszkalnych, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,

 • dzieł sztuki i eksponatów muzealnych,

 • wartości firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający,

 • składników majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane. W tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność.

Źródło: www.mf.gov.pl

wstecz >>

   OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY ZA GRANICĄ

   Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą podlega regulacjom zawartym w dwustronnych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
   W zawartych przez Polskę umowach występują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:

1.

metoda wyłączenia z progresją którą przewidują m.in. umowy zawarte z: Albanią, Austrią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Francją, Grecją, Indonezją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, Litwą, Łotwą, Niemcami, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Tunezją, Turcją, Ukrainą, Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz Włochami.,
Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – podlegającego opodatkowaniu w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

2.

metoda proporcjonalnego odliczenia którą przewiduje się m.in. w umowach zawartych z: Belgią, Finlandią, Holandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją i Stanami Zjednoczonymi.

   Metoda odliczenia proporcjonalnego oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

   Przydatne informacje:

Kursy walut

Diety dla podróży zagranicznych

   Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),

 • Dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późń. zm.),

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Źródło: www.mf.gov.pl

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.
 

wstecz >>

   AKTY PRAWNE

 

Ustawy

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - [tekst ustawy]

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 nr 144 poz. 930 ze zm.) - [tekst ustawy], czytaj więcej

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. nr 183, poz. 1353) - [tekst ustawy]

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz. U. z 29 kwietnia 2011 r. Nr 90, poz. 521 - [tekst rozporządzenia]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz. U. Nr 52, poz. 267 - [tekst rozporządzenia]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz. U. z 4 lutego 2011 r. Nr 25, poz. 131 - [tekst rozporządzenia]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – Dz. U. z 9 kwietnia 2010 r. Nr 57, poz. 363 - [tekst rozporządzenia]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - tekst ujednolicony, stan prawny od 1 stycznia 2011r. - [tekst rozporządzenia]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz. U. z 9 kwietnia 2010 r. Nr 57, poz. 362 - [tekst rozporządzenia]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – Dz. U. z 18 stycznia 2010 r. Nr 7, poz. 49 - [tekst rozporządzenia]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz. U. z 31.12.2009 r. Nr 226, poz. 1819 - [tekst rozporządzenia]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz. U. z 12 października 2009 r. Nr 169, poz. 1329 - [tekst rozporządzenia] 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych – Dz. U. z 29 września 2009 r. Nr 160, poz. 1267 - [tekst rozporządzenia] 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe - Dz. U. z 23 września 2009 r. Nr 156, poz. 1237 - [tekst rozporządzenia] 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz. U. z 15 września 2009 r. Nr 150, poz. 1210 - [tekst rozporządzenia] 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe – Dz. U. z 10 sierpnia 2009 r. Nr 126, poz. 1042 - certyfikat rezydencji CFR - [tekst rozporządzenia],   [formularz CFR-1]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – Dz. U. z 8 lipca 2009 r. Nr 108, poz. 900 - [tekst rozporządzenia] 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 235, poz. 1591) - [tekst rozporządzenia]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (Dz. U. Nr 221, poz. 1439) - [tekst rozporządzenia] [formularz PIT-2K] 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1335) - [tekst rozporządzenia] 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 211, poz. 1328) - [tekst rozporządzenia] 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 218, poz. 1395) - [tekst rozporządzenia] 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tekst ujednolicony, stan prawny na 2009 r.) - [tekst rozporządzenia] 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów (Dz. U. Nr 236, poz. 1738) - [tekst rozporządzenia] 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz. U. Nr 212, poz. 1563) - [tekst rozporządzenia] 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 72, poz. 482) - certyfikat rezydencji CFR - [tekst rozporządzenia]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 677) - [tekst rozporządzenia]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 98, poz. 678) - [tekst rozporządzenia]

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie wykazu terytoriów zależnych lub terytoriów stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych (MP Nr 40, poz. 543) - [tekst rozporządzenia]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 94, poz. 790) - [tekst rozporządzenia]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.02.2005 r. w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego (Dz. U. Nr 38, poz. 338)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 1132 i Nr 283, poz. 2826) - [tekst rozporządzenia]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia (Dz. U. Nr 219, poz. 1838) - [tekst rozporządzenia]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów (Dz. U. Nr 219, poz. 1839) - [tekst rozporządzenia]  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych (Dz. U. Nr 4, poz. 34) - [tekst rozporządzenia]  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. Nr 121, poz. 1293) - [tekst rozporządzenia]  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za koszt uzyskania przychodów (Dz.U. Nr 17, poz. 217) - [tekst rozporządzenia]  

Akty prawne, które weszły w życie 1 stycznia 2011r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz. U. Nr 252, poz. 1691 - [tekst rozporządzenia] 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 234, poz. 1534) - [tekst rozporządzenia] 

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe – M.P. Nr 95, poz. 1089 - [tekst obwieszczenia]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U. Nr 233, poz. 1528 - [tekst rozporządzenia] 

Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U. Nr 226, poz. 1478 - [tekst rozporządzenia] 

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2011 r. – M. P. Nr 89, poz. 1034 - [tekst obwieszczenia]

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. Nr 219, poz. 1442 - [tekst ustawy]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – Dz. U. Nr 191, poz. 1280 - [tekst rozporządzenia]

Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 57, poz, 352) - [tekst ustawy]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej - Dz. U. Nr 188, poz. 1264 - [tekst rozporządzenia]

Akty prawne archiwalne: czytaj więcej>>

 wstecz >>

   ARCHIWUM

 
 

 LIMITY ODLICZEŃ OD DOCHODU W PODATKU DOCHODOWYM OD OS. FIZ. 2012

L.p.

Rodzaj ulgi

Wysokość ulgi

Podstawa

Uwagi

1.

Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista

Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie

Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy

Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom

niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na 

utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód

(tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł

w 2012 r.

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać

się z treścią art. 26 ustawy.

2.

Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa

Do 2.280 zł – limit roczny

Art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy

j.w.

3.

Utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące  zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby  z

Niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego

Do 2.280 zł – limit roczny

Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy

j.w.

4.

Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika

mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci

niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku  życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

Do 2.280 zł – limit roczny

Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy

j.w.

5.

Darowizny na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego  obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w

sferze zadań publicznych, realizującym te cele

b) kultu religijnego

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22

sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681,z późn. zm.)

W wysokości dokonanej

darowizny, nie więcej jednak niż  6% dochodu

Wysokość darowizny w

postaci oddanej krwi ustala się w wysokości

ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2  ustawy o publicznej służbie krwi.

Według stanu na 1 stycznia 2012 r. ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł

Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy

Darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne, a także osoby fizycznej lub osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu tytoniowego (art. 26 ust. 5 ustawy oraz art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z

Późn. zm.)

W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej

darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

Uwaga:

Z uwagi na inne warunki skorzystania z odliczenia należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy.

6.

Darowizny na kościelną działalność charytatywnoopiekuńczą

W wysokości dokonanej

darowizny

Przepisy ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych

Wymagane pokwitowanie odbioru darowizny oraz w

okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny -

sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

Uwaga:

w zeznaniu rocznym naleŜy wykazać kwotę przekazanej

darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

Pozostałe warunki zostały określone w art. 26 ustawy.

7.

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku

podatkowym

Do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach

zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.):

- maksymalna kwota składki na IKZE 4.030,80 zł 

- minimalna kwota składki na IKZE 665,28 zł

Art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym.

8.

Wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet

Do wysokości 760 zł rocznie

Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu

stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

9.

Wydatki poniesione przez  podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii

W wysokości ustalonej

zgodnie z art. 26c ust. 5, 6 i 8 ustawy.

Wydatki odlicza się od

Podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy

Art. 26c ustawy

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26c ustawy.

10.

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi

na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1) budową budynku mieszkalnego, albo

2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na

nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3)  zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem)

budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,

w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej  325.990 zł.

Art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym

przed dniem 1 stycznia 2007 r.

oraz art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych oraz o zmianie

niektórych innych

ustaw (Dz. U. Nr

217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316)

Z uwagi na liczne warunki określające zasady korzystania z tej ulgi wskazanym jest zapoznanie się z treścią art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Uwaga:

Podstawowym warunkiem skorzystania z omawianej ulgi, na zasadzie praw nabytych, jest podpisanie z

Kredytodawcą odpowiednio pożyczkodawcą umowy kredytu (pożyczki) do końca 2006 r. Moment podpisania

umowy kredytowej (pożyczkowej) jest równoznaczny z udzieleniem kredytu przez bank lub skok, o którym mowa w art. 9 nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316)

   LIMITY ODLICZEŃ OD PODATKU W PODATKU DOCHODOWYM OD OS. FIZ. 2012

L.p.

Rodzaj ulgi

Wysokość ulgi

Podstawa

Uwagi

1.

Ulga na dzieci

Odliczeniu podlega 92,67 zł, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, nad małoletnim dzieckiem  (odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim). Odliczenie przysługuje również podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Art. 27f ustawy

Ulga na dzieci przysługuje na każde małoletnie dziecko,

W stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:

1) wykonywał władzę  rodzicielską, 

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało,

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Uwaga:

Z uwagi na inne warunki skorzystania z ulgi należy

zapoznać się z treścią art. 27f ustawy.

2.

Tzw. „ulga na powrót”

Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do dochodów wymienionych w art. 27g ust. 1 ustawy, metody wyłączenia z progresją.

Art. 27g ustawy

Przysługuje podatnikom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskującym poza terytorium Polski dochody:

1) ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 ustawy, lub

2) z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów)

uzyskanych z tytułu  korzystania z tych praw lub

rozporządzania nimi 

– które rozlicza na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy, tj. stosując metodę odliczenia proporcjonalnego

3.

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki  na  systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej

30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł (6% z 189.000 zł) – limit roczny

art. 4 ust. 3

nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 1509)

Dotyczy kontynuacji odliczeń wydatków poniesionych na ten cel. Wydatki odliczane w ramach limitu odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych na własne cele mieszkaniowe, tj. w ramach limitu 35.910 zł (19% z 189.000 zł) w okresie obowiązywania ustawy. Limit 11.340 zł odpowiada wydatkom w kwocie 37.800 zł.

Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przed dniem 1 Stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na  tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową

4.

W ramach tzw. praw nabytych – wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z

własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach

umowy aktywizacyjnej

W wysokości dokumentowanej

dowodami stwierdzającymi ich

poniesienie

Art. 27e ustawy, w brzmieniu  obowiązującym

przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 11 nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316).

Dotyczy wydatków ponoszonych do końca  obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia  2007 r.

Uwaga:

Nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z

Przedłużeniem umowy  dokonanym po dniu 31 grudnia 2006 r.

Źródło: www.mf.gov.pl

   WAŻNE LIMITY W PODATKU DOCHODOWYM NA 2012 ROK

 

Rodzaj limitu

Wartość w EURO

Wartość w PLN

Górny limit przychodów za rok  2011 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2012r. *

150 000,00 euro

661 680 zł

Górny limit przychodów za rok 2011 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2012 r.*

25 000,00 euro

110 280 zł

Górny limit przychodów za rok 2011 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, rozliczenie kwartalne) w 2012 r.**

1 200 000,00 euro

5 324 000 zł

Dolny limit przychodów za rok 2011 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r. *

1 200 000,00 euro

5 293 440 z

Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w roku  2012**

50 000,00 euro

222 000 zł

 

* - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2011 r. (1 euro = 4,4112 zł), obowiązywał również w dniu 1 października 2011 r.

**  - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 3 października 2011 r. (1 euro = 4,4370 zł).

 Źródło: www.mf.gov.pl

   SKALA PODATKOWA ORAZ KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 2012

 Skala podatkowa na 2012 rok kształtuje się zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych następująco:

Podstawa obliczenia

podatku w złotych

 

Podatek

ponad

do

 

 

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

 

85.528

 

14.839 zł 02 gr  + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

KKwota zmniejszająca podatek wynikająca ze skali podatkowej wynosi miesięcznie 46 zł 33 gr.

 Kwota zmniejszająca podatek wynikająca ze skali podatkowej wynosi rocznie 556 zł 02 gr.

 Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku wynosi: 3.091 zł.

 

 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 2012 r.

 

Koszty uzyskania przychodu na 2012 rok wynoszą zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

Z jednego stosunku pracy

Miesięcznie

111 zł 25 gr

Rocznie

1.335 zł

Z kilku stosunków pracy

Nie może przekroczyć rocznie

2.002 zł 05 gr

Z jednego stosunku pracy dla

dojeżdżających

Miesięcznie

139 zł 06 gr

Rocznie

1.668 zł 72 gr

Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających

Nie może przekroczyć rocznie

2.502 zł 56 gr

 Źródło: www.mf.gov.pl

   FORMULARZE PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROKU 2011

Druk do pobrania Rodzaj formularza
PIT-2(2)

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-2A(2)

Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-2K(5)

Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

PIT-3(2)

Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-4R(3) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT6-6L(8)

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT-8AR(1) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C(4) Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-11(18) Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-12(4)

Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

PIT-14(5)

Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

PIT-16(9) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A(5)

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

PIT-19A(4)

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

PIT-23(5)

Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

PIT-28(15)

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok

PIT-28A(12)

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze

PIT-28B(10)

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

PIT-36(16)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36L(6)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-37(16)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-38(6)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-39(2)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-40(16)

Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

PIT-40A-11A(16)

Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/ informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

PIT/B(10)

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym

PIT/D(21) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym
PIT/M(4)

Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym

PIT/O(17)

Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

PIT-R(14)

Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

PIT/Z(2)

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym

PIT/ZG(3)

Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

IFT-1/IFT-1R(7)

Informacja o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

IFT-3/IFT-3R(4)

Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

IFT/A(2)

Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

SSE-A(1) Wykaz udziałów w spółkach
SSE-M(2)

Informacja o rozliczeniu podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia oraz o rozliczeniu pomocy publicznej na inwestycje

SSE-R(2)

Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

SSE-RA(2)

Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

      

Zamieszczone formularze mogą być wykorzystywane wyłącznie do wydruku. Do wypełniania i wydruku części z nich mogą być użyte wersje interaktywne dostępne na stronie e-deklaracje.

Źródło: www.mf.gov.pl

   LIMITY ODLICZEŃ OD DOCHODU W PODATKU DOCHODOWYM OD OS. FIZ. 2010/2011

  Odliczenia od dochodu – dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub z przyznaną grupą inwalidzką: 

1.

Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista – odliczeniu podlega nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie /Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy/;

2.

Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa - limit roczny do 2.280 zł / Art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy/;

3.

Utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa, psa przewodnika - limit roczny do 2.280 zł / Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy/;

4.

Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku  życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - limit roczny do 2.280 zł / Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy/;

   Limity odliczeń od dochodu

1.

adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

2.

przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

3.

zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,

4.

zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

5.

odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

6.

odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnoopiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

7.

opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

8.

opłacenie tłumacza języka migowego,

9.

kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,

10

odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

 • osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,

 • osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego,

11

odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

 • na turnusie rehabilitacyjnym,

 • w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych,

 • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Wydatki te podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warunkiem odliczenia wydatków, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

 • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Odliczenia od dochodu – darowizny /Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy/:

1.

Na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu.

2.

Kultu religijnego – w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu.

3.

Krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) - wysokość darowizny w postaci oddanej krwi ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2  ustawy o publicznej służbie krwi.

4.

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą - w wysokości dokonanej darowizny.

Odliczenia od dochodu –  wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika do wysokości 760 zł rocznie.

Odliczenia od dochodu –  wydatki poniesione przez  podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej na nabycie nowych technologii - w wysokości ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5, 6 i 8 ustawy.

   SKALA PODATKOWA ORAZ KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 2010/2011

  Skala podatkowa na 2010/2011 rok kształtuje się zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek

ponad do
  85 528,00 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528,00   14 839 zł 02 gr  + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

   Kwota zmniejszająca podatek wynikająca ze skali podatkowej wynosi miesięcznie 46 zł 33 gr.

   Kwota zmniejszająca podatek wynikająca ze skali podatkowej wynosi rocznie 556 zł 02 gr.

   Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku wynosi: 3.091 zł.

  Koszty uzyskania przychodu na rok 2010/2011 wynoszą zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Z jednego stosunku pracy Miesięcznie 111 zł 25 gr
Rocznie 1 335 zł 00 gr
Z kilku stosunków pracy Nie może przekroczyć rocznie 2 002 zł 05 gr

Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających

Miesięcznie 139 zł 06 gr
Rocznie 1 668 zł 72 gr
Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających Nie może przekroczyć rocznie 2 502 zł 56 gr
 

   WAŻNE LIMITY W PODATKU DOCHODOWYM NA 2011 ROK

 

Rodzaj limitu Wartość w EURO Wartość w PLN
Wielkość przychodów za rok 2010 pozwalająca na kwartalne rozliczenie ryczałtu w 2011r.* 25 000,00 euro 98 662,50 zł
Wielkość przychodów za rok 2010 uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2011r. * 150 000,00 euro 591 975 zł
Kwota przychodów za rok 2010 zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2011r. ** 1 200 000,00 euro 4 784 400,00 zł
Limit odpisów do jednorazowej amortyzacji w roku podatkowym 2011* 50 000,00 euro 197 000,00 zł
Kwota przychodów za rok 2010 uprawniająca do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, rozliczenie kwartalne) w 2011r.* 1 200 000,00 euro 4 736 000,00 zł

*według kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 01 października 2010 r. (1 euro = 3,9465 zł)
** według kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2010 r. (1 euro = 3,9870 zł)
Źródło:
www.mf.gov.pl

   LIMITY ODLICZEŃ OD PODATKU W PODATKU DOCHODOWYM OD OS. FIZ. 2010/2011

 

1.

Ulga na dzieci /Art. 27f ustawy/ - Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty 556.02 zł, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, nad małoletnim dzieckiem  (odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim). Odliczenie przysługuje również podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Ulga na dzieci przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:

 • wykonywał władzę rodzicielską,

 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało,

 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Z uwagi na inne warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 27f ustawy.

2.

Ulga za  wyszkolenie ucznia - odliczeniu podlega kwota przyznana osobie prowadzącej działalność gospodarczą  decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego za wyszkolenie młodocianego ucznia w wykonywanym zawodzie – do wysokości należnego podatku i nie więcej niż kwota przyznanej ulgi pomniejszona o odliczenia w latach poprzednich.

  ZWROT NADPŁATY PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2010

   Ustawa Ordynacja podatkowa przewiduje w art.77b § 1 zwrot nadpłaty w jednej z dwóch form:

1.

na wskazany rachunek bankowy podatnika obowiązanego do posiadania rachunku bankowego,

2.

w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, chyba, że zażąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

   Zwrot nadpłaty w gotówce urząd skarbowy może realizować zarówno w formie przekazu pocztowego jak również wypłaty w kasie banku (dla Urzędu Skarbowego w Krotoszynie jest to Bank Spółdzielczy – ul. Piastowska 14). Podatnik, który nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego, ma prawo dokonać wyboru formy zwrotu nadpłaconego podatku między bezgotówkową a gotówkową. Przed dokonaniem zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy, podatnik ma możliwość wskazać zarówno pisemnie jak i ustnie wybraną przez siebie formę zwrotu. Podatnik dokonując wyboru formy zwrotu nadpłaconego podatku musi pamiętać o tym, iż:

1.

w przypadku zwrotu dokonanego za pośrednictwem poczty - przekazu pocztowego, kosztami obciążany jest podatnik (pomniejszeniu ulega wartość nadpłaty),

2.

w przypadku zwrotu na rachunek bankowy, podatnik musi wskazać lub zaktualizować w zgłoszeniu NIP - numer osobistego rachunku bankowego,

3.

w przypadku zwrotu w banku podatnik powinien pamiętać o konieczności osobistego stawienia się w wyznaczonym przez urząd miejscu i czasie odbioru nadpłaty.

   W sytuacji gdy podatnik nie wskaże wybranej formy zwrotu nadpłaconego podatku, nie złoży formularza NIP zawierającego numer rachunku bankowego, wówczas, urząd skarbowy nadpłatę przekazuje za pośrednictwem Poczty Polskiej czyli przekazem pocztowym. Koszty ponosi podatnik.

wstecz >>