PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

  Interpretacja ogólna MF z dnia 24 kwietnia 2015 r. w zakresie określenia   terminu ponownego skorzystania ze zwolnienia

    Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2015 r. w zakresie określenia terminu ponownego skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), przez podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z tego zwolnienia ...
Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2015 r. w zakresie interpretacji przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie określenia podmiotów uznanych na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym, uprawnionych do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług kulturalnych ...
  ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 STYCZNIA 2013

   Od 1 stycznia 2013 r. weszły w życie istotne zmiany przepisów dotyczące podatników podatku VAT. Najistotniejsze zmiany dotyczą:
 • małych podatników podatku VAT rozliczających się metodą kasową, w tym: sposobu rozliczania podatku VAT należnego i odliczania podatku VAT naliczonego przez tych podatników, zasad wystawiania przez nich faktur VAT,
 • „ulgi na złe długi”, w tym: skrócenia okresu po upływie którego wierzytelność może być uznana za nieściągalną, likwidacji obowiązku zawiadamiana dłużnika o zamiarze skorzystania z ulgi, określenia urzędowego wzoru zawiadomienia organu podatkowego o dokonanej korekcie (VAT-ZD), modyfikacji wzoru deklaracji podatkowej, w której podatnicy dokonują korekty, wprowadzenia sankcji nakładanej na dłużnika w przypadku niedokonania korekty podatku naliczonego,
 • możliwości zabezpieczenia zwrotem różnicy podatku VAT kredytu udzielonego podatnikowi przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową ,
 • momentu powstania obowiązku podatkowego przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
 • ustalania miejsca świadczenia usług wynajmu środków transportu,
 • przeliczania kwot w walutach obcych na złote,
 • zasad fakturowania transakcji, w tym: faktur elektronicznych, faktur wystawianych przez podatników VAT zwolnionych, faktur wewnętrznych, faktur uproszczonych, faktur zbiorczych, danych jakie winny zawierać faktury, not korygujących, samofakturowania, terminów wystawiania faktur,
 • zasad odliczania podatku VAT od nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, paliwa do ich napędu, a także innych wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych,
 • zmian w zakresie stosowanych zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w latach 2013-2014.

 Szczegółowe omówienie zmian w podatku od towarów usług jakie weszły w życie od 1 stycznia 2013 r., w tym zmian w zakresie fakturowania i zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zamieszczone zostało na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem www.mofnet.gov.pl.

wstecz >>

   WAŻNE LIMITY W PODATKU VAT NA 2015 ROK

 

Rodzaj limitu

Limit w euro

Limit w zł

Maksymalna wartość sprzedaży (w poprzednim roku podatkowym) u tzw. małego podatnika VAT1) uprawniająca  do stosowania kasowej metody rozliczenia i składania deklaracji kwartalnych VAT-7K *

1.200.000 euro 5.015.000 zł

Maksymalna wartość prowizji lub innych postaci wynagrodzenia (w poprzednim roku podatkowym)  u małego podatnika VAT)  (dotyczy prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi  o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu) uprawniająca do stosowania kasowej metody rozliczenia i składania deklaracji kwartalnych VAT-7K *

45.000 euro 188.000 zł

Wartość sprzedaży netto (bez podatku VAT) uprawniająca do zwolnienia z podatku VAT

- 150.000 zł**

*- według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2014r. w zaokrągleniu do 1.000 zł (1 euro = 4,1792 zł)
**-obecnie limit ten jest stały, wyrażony jedynie w złotych

wstecz >>

   NOWE LIMITY PODATKOWE VAT W 2014 ROKU

   Limity podatkowe odgrywają w polskim systemie podatkowym bardzo istotną rolę. To od nich zależy jaką formę rozliczenia można zastosować, co w konsekwencji wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego.

Warto zatem pamiętać, że od 1 stycznia 2014 r.  obowiązują nowe kwoty limitów.

Mały podatnik  VAT
 

Rok

Mały podatnik

Mały podatnik pośrednik

2014

1’200’000 €

5.068’000 PLN

45’000 €

190’000 PLN

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Przypominamy,  że  wartość  sprzedaży  netto  uprawniająca  do  zwolnienia  z   podatku VAT w 2014 wynosi 150.000 zł. Obecnie jest to stały limit wyrażony jedynie w złotych.

wstecz >>

   REJESTRACJA PODATNIKÓW VAT

   Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług podmiotu prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą

  Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art.15 ust.2 ustawy o podatku  od towarów  i usług, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, są obowiązani - przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT- złożyć naczelnikowi urdu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na druku VAT-R.

Podmioty te zarejestrowane zostają jako „podatnicy VAT czynni”.

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny jest obowiązany umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach i w ofertach.

Pamiętać należy, że z mocy prawa zwolnieni od podatku od towarów i usług są :

1.

podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty - w 2011r. 150.000 zł.(do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku, odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji) – zwolnienie podmiotowe,

2.

podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości w 2011r. 150.000 zł.

3.

podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT (wymienione w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w przepisach wykonawczych) – niezależnie od wartości sprzedaży - zwolnienie przedmiotowe

   Ww. podmioty zwolnione od podatku nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego do podatku od towarów i usług, ale mogą złożyć takie zgłoszenie.

Podmioty wymienione wyżej, zwolnione podmiotowo od podatku VAT na podstawie art.113 ust.1 i 9 ustawy o podatku  od towarów  i usług lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku VAT – nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

   Jeśli jednak to zgłoszenie złożą - zostaną zarejestrowani jako „podatnicy VAT zwolnieni”.

Zwolnień podmiotowych nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca.

Ze zwolnień od podatku  VAT (wskazanych w ww. pkt.1 i 2) nie mogą skorzystać (niezależnie od wartości sprzedaży):

1.

podatnicy dokonujący dostaw:

 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej( PKWiU 40.10.10) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

 • nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,

2.

podatnicy świadczący usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie

3.

podatnicy nie mający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju,

   Niemożność skorzystania przez ww. podmioty ze zwolnienia z podatku VAT oznacza dla nich obowiązek rejestracji.

   Jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego na druku VAT-Z. Zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

   Zgłoszenia o zaprzestaniu działalności w wyniku śmierci podatnika dokonuje jego następca prawny.

Gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu nie zostanie zgłoszone, naczelnik urzędu skarbowego wykreśli z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem.

   Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, którzy następnie zostali zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1, lub zgłosili, że będą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43, pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni.

   W przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym – VAT-R podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

   Na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Potwierdzenie  - w formie zaświadczenia  -wydawane jest na podstawie złożonego wniosku, a zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktu, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony.

wstecz >>

   ŚWIADCZENIE USŁUG I DOSTAW TOWARÓW PRZEZ PODMIOT NIEPOSIADAJĄCY SIEDZIBY NA TERENIE RP

   Od 1 kwietnia br. doprecyzowano przepisy podatkowe w zakresie świadczenia usług i dostawy towarów przez podmioty nieposiadające siedziby na terytorium RP. W przypadkach gdy dostawa towarów lub świadczenie usług dokonywane będą na terytorium Polski przez podmiot nieposiadający w Polsce siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności, podatnikiem będzie zawsze nabywca towarów lub usługobiorca. Obowiązujące przepisy dopuszczały taką możliwość wyłącznie w przypadkach, gdy usługodawca lub podmiot dokonujący dostawy towarów nie rozliczył w Polsce należnego podatku.

wstecz >>

  TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE


OBOW
IĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

 Podstawa prawna:

Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2011, nr 177, poz. 1054 z późn zm.) oraz niektóre przepisy wykonawcze do tej ustawy.

 Rejestracja dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego

   Podatnicy, o których mowa w art. 15  podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako VAT czynni  są obowiązani  przed dniem:

1)

dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

2)

nabycia usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, jeżeli  usługi te stanowiłyby u nich import usług,

3)

świadczenia usług, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami

4)

zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności poprzez złożenie formularza VAT–R.

 Uzyskanie statusu podatnika VAT UE

Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który złożył formularz VAT-R i potwierdza jego zarejestrowanie jako podatnika VAT UE na druku VAT-5UE.

 Numer identyfikacyjny VAT

Każdy podatnik VAT dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych ma obowiązek posiadania unikalnego numeru VAT przyznanego dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego przez administrację podatkową państwa członkowskiego UE, w którym jest zarejestrowany na potrzeby VAT, jak również spoczywa na nim obowiązek posługiwania się ww. numerem.

Analogicznie polscy podatnicy zobligowani są do posługiwania się w transakcjach wewnątrzwspólnotowych numerem NIP poprzedzonym dodatkowym dwuliterowym kodem kraju PL  według formatu: PL9999999999

 Potwierdzanie numeru identyfikacyjnego VAT

Potwierdzanie numeru VAT kontrahenta dokonujemy

 • składając wniosek do Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie za pośrednictwem

▫▫ poczty tradycyjnej:  Biuro Wymiany Informacji Podatkowych

Izby Skarbowej w Poznaniu, ul. Poznańska

46, 62-510 Konin,

▫▫ faksu o numerze (063) 632-401-989,

▫▫ poczty elektronicznej o adresie e-mail: numery.

vat@ mofnet.gov.pl,

▫▫ infolinii Krajowej Informacji Podatkowej:

-- z telefonu stacjonarnego: 801 055 055,

-- z telefonu komórkowego: (22) 330 03 30;

 • składając wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

UWAGA!

Osobą zainteresowaną może być zarówno sam podatnik, jak i osoba prawna, która takim podatnikiem nie jest, lecz posiada interes prawny w złożeniu takiego wniosku.

 

 • korzystając ze strony internetowej Komisji Europejskiej  o adresie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/, dostępnej również w języku polskim, za pośrednictwem której podatnicy mogą dokonać sprawdzenia poprawności i ważności numerów identyfikacyjnych swoich kontrahentów unijnych.

UWAGA! Weryfikacja numeru indentyfikacyjnego kontrahenta na tej stronie odbywa się zgodnie z zasadą, że podatnik otrzymuje informację o ważności lub nieważności numeru indentyfikacyjnego VAT swoich kontrahentów wyłącznie według stanu na dzień, w którym odbywa się weryfikacja.
 

Wykreślenie z rejestru podatników VAT UE

 Wykreślenie z rejestru podatników VAT UE następuje, gdy:

 •  podatnik poinformuje naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych,

 • poprzez złożenie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT–R, w terminie 15 dni, licząc od dnia zaistnienia tej okoliczności,

 • podatnik nie złoży za kolejne 6 miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji podatkowej (wówczas wykreślenie następuje z urzędu).

UWAGA! Wykreślenie podatnika z rejestru podatników  VAT jest równoznaczne z wykreśleniem go z rejestru podatników VAT UE.

 Aktualizacja danych

Aktualizacji danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R dokonuje się, co do zasady, w terminie 7 dni od dnia, w  którym nastąpiła zmiana danych.

 Zawieszenie działalności

Od 1 kwietnia 2011 r. w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE nie mają, co do zasady, obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Zmiana ta pozwala na odciążenie ww. podatników z konieczności wysyłania deklaracji podatkowych w sytuacji, gdy nie dokonali oni transakcji wewnątrzwspólnotowych i zrównuje ich sytuację prawnopodatkową w tym zakresie z pozostałymi podatnikami, którzy zawieszają prowadzenie działalności gospodarczej.

Informacja podsumowująca

 Co to jest informacja podsumowująca?

Jest to zbiorcze zestawienie dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów oraz wewnątrzwspólotowego świadczenia usług, do których stosuje się art. 28b, w danym miesiącu lub kwartale.

Podmioty zobowiązane do składania informacji podsumowującej:

1)

Podatnicy podatku od towarów i usług o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, zarerejstrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczący usługi na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej (w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej),

2)

Osoby prawne niebędące takimi podatnikami – zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od podatników podatku od wartości dodanej zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej (w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej).

 

UWAGA! Podatnicy, którzy nie dokonają w danym miesiącu lub kwartale dostaw lub/i nabyć wewnątrzwspólnotowych lub/i nie świadczą ww. usług, nie mają obowiązku składania informacji podsumowującej za ten okres.

 Miejsce składania informacji podsumowującej

Informację podsumowującą składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to informacje podsumowujące składane są do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na:

 •  miejsce zamieszkania – w przypadku osób fizycznych,

 • adres siedziby – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 Podatnicy nieposiadający stałego miejsca zamieszkania lub siedziby albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju informację składają do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

 Terminy i okresy w jakich należy składać informację podsumowującą

Informacje podsumowujące składa się, co do zasady, za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

 Jednakże podatnicy:

 • o niewielkich obrotach w handlu wewnątrzwspólnotowym, tzn. dokonujący wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów o wartości nieprzekraczającej w danym kwartale ani w żadnym z poprzednich czterech kwartałów 250.000 zł (do 31.12.2011 r. kwota ta zgodnie z przepisami przejściowymi wynosić będzie odpowiednio 500.000 zł),

 • dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, jeżeli wartość tych transakcji bez podatku nie przekracza w kwartale 50.000 zł

 • wiadczący usługi, do których stosuje się art. 28b na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca,

 • mogą składać kwartalne informacje podsumowujące.

W związku z tym, że dla wszystkich transakcji wewnątrzwspólnotwych składana jest jedna informacja podsumowująca, przekroczenie jednego z ww. limitów (dla dostaw lub nabyć) powoduje obowiązek składania miesięcznej informacji podsumowującej.

 W przypadku kwartalnego okresu składania informacji podsumowujących należy je składać do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale czyli:

 • za I kwartał (styczeń — marzec) — do 15 kwietnia,

 • za II kwartał (kwiecień — czerwiec) — do 15 lipca,

 • za III kwartał (lipiec — wrzesień) — do 15 października,

 • za IV kwartał (październik — grudzień) — do 15 stycznia następnego roku.

Informacja podsumowująca dotyczy zatem kwartałów kalendarzowych.

 Informacje podsumowujące składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się do 25. dnia miesiąca następującego po okresie miesiąca lub kwartału.

 Waluta jaką należy się posługiwać przy wypełnianiu informacji podsumowującej:

- wszystkie kwoty muszą być wyrażone w polskiej walucie PLN.

 Rodzaj informacji jakie należy podać w informacji podsumowującej (część A i B)

1)

NIP podatnika (z kodem PL),

2)

Okres, którego dotyczy informacja (miesiąc lub kwartał),

3)

Nazwa podatnika (w przypadku podmiotów będących osobami fizycznymi: imię i nazwisko, data urodzenia oraz PESEL; w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi: nazwa pełna oraz REGON),

4)

Adres podatnika (adres siedziby w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi, adres zamieszkania w przypadku podmiotów będących osobami fizycznymi). 

W zakresie dostaw i nabyć towarów (część C i D)

5)

Kod kraju — dwuliterowy kod kraju określający państwo danego kontrahenta,

6)

Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta — numer VAT kontrahenta w innym państwie członkowskim UE, przyznany mu dla potrzeb handlu ewnątrzwspólnotowego — należy wskazać same znaki w tym numerze, czyli cyfry, litery – nie należy podawać kropek, myślników oraz stosować przerw,

7)

 Kwota transakcji — łączna wartość towarów za dany okres, dostarczonych każdemu z kontrahentów — jedna linijka odpowiada jednemu kontrahentowi,

8)

Transakcje trójstronne (wg procedury uproszczonej określonej w art. 135 – 138 ustawy) w zakresie dostaw (wypełnia jedynie drugi w kolejności podatnik — „pośrednik”) — jeśli dostawy są trójstronne, należy zaznaczyć to w tej kolumnie oraz zsumować je z danego okresu odrębnie dla każdego kontrahenta — jedna linijka odpowiada jednemu kontrahentowi,

9)

Kwota transakcji — łączna wartość towarów za dany okres, nabytych od kontrahenta — jedna linijka odpowiada jednemu kontrahentowi,

10)

W przypadku gdy liczba kontrahentów (nabywców) przekracza liczbę wierszy przeznaczonych do ich wpisywania w części C formularza VAT-UE, należy skorzystać z formularza VAT-UE/A.

11)

W przypadku gdy liczba kontrahentów (dostawców) przekracza liczbę wierszy przeznaczonych do ich wpisywania w części D formularza VAT-UE, należy skorzystać z formularza VAT-UE/B.

12)

W zakresie świadczonych usług (część E) kod kraju — dwuliterowy kod kraju określający państwo danego kontrahenta,

13)

Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta — numer VAT kontrahenta w innym państwie członkowskim UE, przyznany mu dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego — należy wskazać same znaki w tym numerze, czyli cyfry, litery – nie należy podawać kropek, myślników oraz stosować przerw,

14)

Kwota transakcji w zł – należy podać łączną wartość usług za dany okres wyświadczonych każdemu z kontrahentów — jedna linijka odpowiada jednemu kontrahentowi,

15)

W przypadku, gdy liczba kontrahentów (usługobiorców) przekracza liczbę wierszy przeznaczonych do ich wpisywania w części E formularza VAT-UE, należy skorzystać z formularza VATUE/C.

 

wstecz >>